UI 基础教程¥ 59
登录花瓣以参与课程
课程章节 聊天室
 • 01了解UI32:35
  课时01

  了解UI

  录播课程时长 | 32:35
 • 02UI大纲09:32
  课时02

  UI大纲

  录播课程时长 | 09:32
 • 03网页讲解26:26
  课时03

  网页讲解

  录播课程时长 | 26:26
 • 04网格系统33:55
  课时04

  网格系统

  录播课程时长 | 33:55
 • 05切片工具和Cutterman15:16
  课时05

  切片工具和Cutterman

  录播课程时长 | 15:16
 • 06切图命名规范10:59
  课时06

  切图命名规范

  录播课程时长 | 10:59
 • 07精灵图 CSS Sprites308:40
  课时07

  精灵图 CSS Sprites3

  录播课程时长 | 08:40
 • 08响应式设计12:33
  课时08

  响应式设计

  录播课程时长 | 12:33
 • 09启动图标与功能图标28:58
  课时09

  启动图标与功能图标

  录播课程时长 | 28:58
 • 10图标制作过程简要08:12
  课时10

  图标制作过程简要

  录播课程时长 | 08:12
 • 11APPios讲解36:46
  课时11

  APPios讲解

  录播课程时长 | 36:46
 • 12APP750 133426:00
  课时12

  APP750 1334

  录播课程时长 | 26:00
 • 13全尺寸适配45:11
  课时13

  全尺寸适配

  录播课程时长 | 45:11
 • 14补充小插件06:28
  课时14

  补充小插件

  录播课程时长 | 06:28
关于课程
创作练习
交流讨论
笔记
查看评价0 条评价

花瓣好课,好课不贵